Udvendig:

GF Skansen har jf. vedtægterne pligt til at sørge for at husene fremstår ensartet for området.


Bestyrelsen påser løbende, at Medlemmerne opfylder den udvendige vedligeholdelsespligt, jf. pkt. 5.2.
Bestyrelsen kan fremsætte skriftligt påkrav om gennemførelse af vedligeholdelsesforanstaltninger eller fjernelse, reparation og udbedring af forhold, der er etableret i strid med vedtægterne, jf. pkt. 5.2.

Hvis påkrav ikke er efterfulgt inden 3 måneder fra påkravets fremsættelse, kan bestyrelsen iværksætte udvendig vedligeholdelse eller fjernelse, reparation og udbedring på Medlemmets regning.



Forsikringen er tegnet igennem GF Skansen og gælder også løsøre for de enkelte huse.

Ting man skal være opmærksomme på er:
  • Tag og tagrender med tilhørende nedløbsrør.
  • Eventuelt fliser, hvis sådanne er lagt.
G/F Skansen